Általános Szerződési Feltételek


Kérjük figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket a későbbi félreértések elkerülése érdekében. Utolsó módosítás: 2019.12.27.

Általános rendelkezések

 1. Jelen dokumentum szerves és elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi Tájékoztató.
 2. A Szolgáltató tevékenysége elsősorban webáruházak számára nyújt online, automatikus lehetőséget tetszőleges termékállomány generáláshoz, akár napi szinten többszöri, automatikus frissítési opcióval.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, melyet a Weboldalon is közzétesz, ugyanakkor nem köteles erről írásos tájékoztatót küldeni.

Szolgáltató

Cégnév: Takács Miklós egyéni vállalkozó
Székhely: 3534 Miskolc, Árpád 70.
Adószám: 69933604-1-25
Nyilvántartási szám: 53896801
E-mail: feed.expertm.hu@gmail.com / info@expertm.hu
Telefonszám: +36-20/366-4462 (nem telefonos ügyfélszolgálat)

Weblap

A Weblap elnevezés alatt az alábbi domain és aldomain címeken elérhető oldalakat érti a Szolgáltató:

 1. https://expertm.hu
 2. https://feed.expertm.hu

Fogalmak

felhasználó:
Minden olyan regisztrált, vagy nem regisztrált természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki használja a Weblapot.

adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja

személyes adat vagy adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi

felhasználó:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Alapvető információk

A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed minden, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra. A Weblapon történő regisztráció nem minősül szerződéskötésnek, ugyanakkor a https://feed.expertm.hu oldalon lehetőség van online szolgáltatás előfizetésére, melynek elküldése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik.

Szolgáltató kijelenti, hogy:

 1. az általa nyújtott online szolgáltatások után havidíjat számol fel, melyet a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig szükséges teljesíteni, a Megrendelő számára elektronikus üzenetként eljuttatott elektronikus számla adatai alapján,
 2. a teljes Weblap rendszer 2019.07.01 – 2020.04.30 között DEMO üzemmódban működik, mellyel kapcsolatban semmilyen díj nem kerül felszámolásra
 3. a Weblap rendszer bizonyos szolgáltatásait 2020.05.01 – től havidíjhoz köti, melyről előzetesen minden Érintettet értesít és lehetőséget biztosít a Szolgáltatás elfogadására / elutasítására.
 4. mivel a Weblap rendszer által nyújtott Szolgáltatások utólagos díjfizetésűek, így a Megrendelő a számla kiegyenlítését nem tagadhatja meg
 5. a Szolgáltatás bármikor felmondható, megszüntethető, ilyenkor a fizetendő összeg arányosan kerül kiszámításra.


A Weblap rendszer használatának feltétele, hogy a Felhasználó érvényes regisztrációval rendelkezzen a rendszerben.

Szolgáltatás

Leírás

A https://expertm.hu és https://feed.expertm.hu oldalak együttese webáruház tulajdonosok számára biztosít automatizált, online adminisztrációs felülettel rendelkező termék feed állomány generálási lehetőséget, melynek egyedi URL – jeit a kívánt ár összehasonlító és dropshipping rendszerekben, illetve egyéb ügyviteli alkalmazásokban adhatnak meg, ezzel biztosítva ezen felületeken való termékadat frissítést.

Regisztráció

A FeedExpert szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, mely regisztrációval a Felhasználó elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

A Felhasználó felelőssége az általa megadott adatok helyessége és hitelessége, azok valódiság tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Ingyenes szolgáltatások

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy a https://feed.expertm.hu oldalra történő regisztráció teljes mértékben díjmentes
 2. Szolgáltató kijelenti, hogy az 'ELŐRE DEFINIÁLT FEED FORMÁTUMOK' használata a DEMO időszakban teljesen ingyenes (többek között ilyen pl.: a Google, Facebook, Emag, Árukereső, stb... feedszerkezetek alkalmazása)
 3. Szolgáltató kijelenti, hogy az előre definiált feed formátumokkal létrehozott feed állományok automatikus frissítése, feed URL elérhetősége és feed állományok használata korlátlan számban teljesen ingyenes a DEMO időszakban

Díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatások

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy az 'EGYEDI FEED SZERKEZET GENERÁTOR' szolgáltatás díjfizetéshez kötött, annak egyszeri integrációs díja 9 900 Ft, mely magába foglalja
  • A Felhasználó által erre a célra meghatározott felületen összeállított Feed szerkezet fejlesztését, jellemzően 72 órán belül, mely a beérkezett kérelmek függvényében növekedhet
  • Az egyedi feed szerkezet elérhetővé tételét a Feed állomány létrehozása során, kizárólag a Felhasználó számára
  • Az egyedi feed szerkezet elérhetővé tételét követő 45 napban díjmentes feed szerkezet felhasználását tetszőleges számú feedállományban
  • Az egyedi feed szerkezet elérhetővé tételét követő 45 napban 5 alkalommal kérhető kisebb módosítási igényt díjmentesen
 2. Szolgáltató kijelenti, hogy az egyedi feed formátumokkal létrehozott feed állományok az egyedi feed szerkezet elérhetővé tételét követő 46. naptól 1 990 Ft - os havidíj ellenében vehetőek igénybe. Számlázási ciklus: 30 nap.
 3. Szolgáltató kijelenti, hogy az egyedi feed formátumokkal létrehozott feed állományok használata utáni havi díjat Felhasználó csak abban az esetben köteles teljesíteni, ha legalább 1 alkalommal a feed szerkezet felhasználásra került feed állomány generáláshoz / frissítéshez az adott számlázási ciklusban
 4. Az egyedi feed szerkezet elérhetővé tételét követően az egyszeri integrációs díj megfizetése nem tagadható meg, tekintve, hogy a fejlesztés sikeresen el lett végezve a Felhasználó kérését (űrlap beküldése) és beleegyezését követően (ÁSZF elfogadása)

Díjfizetés, számlázás

Szolgáltató kijelenti, hogy:

 1. alanyi adómentes
 2. nem rendelkezik közösségi adószámmal, így csak magyarországi címre tud számlát kiállítani
 3. a teljes Weblap rendszer 2019.07.01 – 2020.04.30 között DEMO üzemmódban működik, mellyel kapcsolatban semmilyen díj nem kerül felszámolásra, kivételt képez ezalól a teljesen egyedi feed létrehozására irányuló speciális kérelmet
 4. a Weblap rendszer egyes szolgáltatásait 2020.05.01 – től havidíjhoz köti, melyről előzetesen minden Érintettet értesít és lehetőséget biztosít a Szolgáltatás elfogadására / elutasítására
 5. mivel a Weblap rendszer által nyújtott Szolgáltatások utólagos díjfizetésűek, így a Megrendelő a számla kiegyenlítését nem tagadhatja meg
 6. a Szolgáltatás bármikor felmondható, megszüntethető, ilyenkor a fizetendő összeg arányosan kerül kiszámításra.
 7. amennyiben a díjfizetés a számlában megjelölt határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Szolgáltató jogosult a fizetős Szolgáltatás korlátozására, az esetleges jogi lépések megtételére
 8. amennyiben a Felhasználó minden hónapban határidőig teljesíti a számla kiegyenlítését, úgy a Szolgáltatás, zavartalanul, megszakításmentesen használható
 9. a díjfizetés történhet Banki átutalással és online bankkártyás fizetéssel, melynek adatait az elektronikus számla tartalmazza

Elállási jog, jótállás

 1. A Szolgáltató a Felhasználók számára demo fiókot biztosít, mellyel a Felhasználó eldöntheti, hogy számára a FeedExpert szolgáltatásai megfelelőek – e.
 2. Amennyiben a FeedExpert szolgáltatásait a Felhasználó nem mondja le a Weblap erre megfelelő űrlapján keresztül, vagy nem jelzi az e-mail – ben a megadott elérhetőségek egyikén
 3. Mivel a Weblap rendszer által nyújtott Szolgáltatások utólagos díjfizetésűek, így a Megrendelő a számla kiegyenlítését nem tagadhatja meg.
 4. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások kizárólag elektronikus jellegűek, így azokért a Szolgáltató jótállást nem vállal.
 5. A teljes Weblap rendszer 2019.07.01 – 2020.04.30 között DEMO üzemmódban működik, mellyel kapcsolatban semmilyen díj nem kerül felszámolásra, így ezen időszak alatt az elállási jog nem értelmezhető, kivételt képez ezalól a teljesen egyedi feed létrehozására irányuló speciális kérelmet
 6. A Szolgáltató által biztosított 'EGYEDI FEED SZERKEZET GENERÁTOR' űrlapadatainak kitöltésével és beküldésével a Felhasználó egyetért azzal, egyedi feed szerkezet kérelmének anyagi vonzata van, melyet köteles megfizetni

Felelősség

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy annak esetlegesen korlátolt működéséből ered, nem ideértve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

 1. A FeedExpert nem vállal felelősséget a Felhasználó Webáruházában levő termékadatok letölthetőségét illetően, a FeedExpert és a Webáruház közti automatikus kapcsolódást a Felhasználónak kell tudnia beállítani a FeedExpert erre megfelelő felületén keresztül.
 2. A FeedExpert nem vállal felelősséget a Felhasználó termékadatainak helyességét illetően, a FeedExpert csak felhasználja a termék adatokat a szükséges termékállomány generáláshoz.
 3. A FeedExpert fenntartja a jogot, hogy előfordulhatnak nem várt események, hibák, mely által a feed állomány generálás elmarad, vagy késik a Weblapon jelzett időponthoz viszonyítva, esetleg elérhetetlenné válik, ugyanakkor Szolgáltató mindent megtesz ezeknek a jelenségeknek az elkerülése érdekében
 4. A FeedExpert nem vállal felelősséget az esetlegesen keletkező anyagi / bármilyen jellegű károkat illetően, tekintve, hogy nem lehet naprakész minden webáruház motor egyoldalú módosításait illetően, a webáruház tulajdonos webáruházának elérhetőségét és termékadat elérhetőségét illetően.
 5. A FeedExpert felfüggesztheti a Felhasználó fiókját, ha nem teljesíti jelen ÁSZF – ben foglalt irányelveket.

Kötelezettségek

Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató minden megtesz (de 100% - ban nem tudja garantálni a többszereplős SAAS modellt tekintve) annak érdekében, hogy:

 1. a feed állományok a megadott időintervallumokban automatikusan legenerálásra kerüljenek
 2. a feed állományok egyedi URL -en keresztül bármikor elérhetőek legyenek
 3. az API kapcsolat adott webáruházzal automatikus legyen
 4. a feed állomány mindig a felületen meghatározott kritériumoknak megfelelő termékeket tartalmazza.

VIS MAIOR

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Weblap rendszert érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Weblap számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.


Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

Panaszkezelés, segítségnyújtás

A Szolgáltató mindent megtesz szolgáltatásainak zavartalan és kiváló működése érdekében, ugyanakkor előfordulhatnak nem várt helyezetek, esetek, melyek megoldását mindig elsődleges feladatunknak tekintjük.

Arra biztatjuk a Felhasználókat, hogy bármilyen felmerülő probléma esetén elektronikus formában, írásban vegyék fel a FeedExpert Ügyfélszolgálatával a kapcsolatot.

Minden panaszbejelentést, észrevételt kizárólag e - mail üzenet formájában, vagy a HelpDesk felületen keresztül tudunk feldolgozni. Sem telefonos, sem postai, sem személyes csatornát nem biztosítunk a felmerült kérdések, észrevételek megoldására.

Az esetleges reklamációkat a feed.expertm.hu@gmail.com / info@expertm.hu email címre várjuk. Ügyfélszolgálatunk kizárólag elektronikus írásos (e-mail) panaszokat tud feldolgozni, melynek határideje 30 nap. Bár a problémák megoldásának ideje azok forrásától függ, a Szolgáltató mégis törekszik rá, hogy minél hamarabb el tudja hárítani a kellemetlenséget. Az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 30 munkanapon belül válaszol a felmerült panaszra.

Minden munkanapon 15:00 és 20:00 között Ügyfélszolgálatot működtetünk, ahol írásos formában várjuk az észrevételeket a következő csatornákon:

 1. Elsődleges e-mail: feed.expertm.hu@gmail.com
 2. E-mail: info@expertm.hu
 3. https://feed.expertm.hu oldalon bejelentkezve a HelpDesk menüpont


Amennyiben nem elégedett az Ügyfélszolgálatunk által nyújtott panaszkezeléssel, úgy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, illetve a területileg illetékes Békéltető Testülethez.